107
เข้าสู่ระบบ

หรือ

ลงทะเบียน

|

Thai English

iGoogle Gadget สำหรับ Longdo Traffic

Longdo Traffic Map Gadget เป็น gadget สำหรับ iGoogle ที่ให้บริการแผนที่ประเทศไทยพร้อมข้อมูลสภาพจราจรแบบ real-time จาก http://traffic.longdo.com ทั้งแผนที่้ภาพนิ่งและแผนที่แบบเลื่อนไปมาได้
ท่านสามารถนำ Longdo Traffic Map Gadget ไปใส่ในหน้า iGoogle homepage ของท่าน หรือหน้าเว็บเพจใดๆ (เว็บบล็อก หรือเว็บไซต์ส่วนตัว ฯลฯ) โดยมีขั้นตอนการติดตั้งและใช้งานดังนี้

Longdo Traffic Map Gadget สำหรับหน้า iGoogle

การติดตั้งและใช้งาน Longdo Traffic Map Gadget บน iGoogle มีขั้นตอนดังนี้

 • เพิ่ม Longdo Traffic Map Gadget ในหน้า iGoogle homepage
  • คลิกที่นี่ เพื่อลิงค์ไปยังหน้าเพิ่ม Longdo Traffic Map ลงใน iGoogle ของคุณ และึคลิกปุ่ม "เพิ่มไปยัง Google"
 • การใช้งาน : คลิกที่แท็บเมนูด้านบน เพื่อแสดงแผนที่แบบที่ต้องการ
  • ภาพนิ่ง (Static) : แสดงแผนที่แบบภาพนิ่ง
  • เลื่อนไปมาได้ (Draggable) : แสดงแผนที่แบบเลื่อนได้ ท่านสามารถเปลี่ยนตำแหน่งสถานที่่และระดับการขยายของแผนที่โดยลากและเลื่อนแผนที่หรือแถบระดับการขยาย

  • Longdo Traffic Map Gadget ในโหมดต่างๆ
   แสดงแผนที่ภาพนิ่ง แสดงแผนที่แบบเลื่อนไปมาได้
 • ตั้งค่าการแสดงผลของ Longdo Traffic Map Gadget
  • คลิกที่ปุ่มแสดงเมนู แล้วเลือก "แก้ไขการตั้งค่า"
  • เลือกสถานที่ที่ต้องการแสดงบนแผนที่จากรายการ
  • หากต้องการแสดงสถานที่อื่นนอกเหนือจากในรายการให้เลือกที่รายการ "กำหนดสถานที่ด้วย ละติจูด และ ลองจิจูด" และระบุค่าละติจูดและลองจิจูดของสถานที่ลงในช่อง "กำหนด ละติจูด" และ "กำหนด ลองจิจูด"
  • เลือกรูปแบบการแสดงผลของแผนที่
   • แสดงสภาพจราจร : แสดงแผนที่พร้อมรายละเอียดสภาพการจราจร
   • แสดงสถานที่ : แสดงแผนที่พร้อมรายการสถานที่ต่างๆ
  • เลือกภาษาที่แสดงผลเป็น ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
  • ตั้งค่าระดับการขยายแผนที่ โดยระดับการขยายแผนที่มีค่า 1-14
  • ตั้งค่าขนาดความสูงของแผนที่ ในหน่วยพิกเซล
  • ตั้งค่าคาบเวลาการติดตามสภาพจราจร ในหน่วยวินาที ซึ่งเป็นคาบเวลาในการ refresh แผนที่เมื่อเลือกรูปแบบการแสดงผลเป็น "แสดงสภาพจราจร"
  • ตั้งชื่อแผนที่โดยระบุชื่อที่ต้องการแสดงบนแถบชื่อ Gadget (OPTIONAL)

Longdo Traffic Map Gadget สำหรับเว็บเพจทั่วไป

การนำ Longdo Traffic Map Gadget ไปใส่ในหน้าเว็บเพจที่ต้องการ มีขั้นตอนดังนี้

 • ตั้งค่าต่างๆของ Longdo Traffic Map Gadget
ค่าเริ่มต้นประเภทแผนที่
เลือกสถานที่
กำหนด ละติจูด
กำหนด ลองจิจูด
รูปแบบแสดงผล
ภาษา
ระดับการขยาย
ความกว้างของ gadget (พิกเซล)
ความสูงของ gadget (พิกเซล)
คาบเวลาติดตามสภาพจราจร (วินาที)
ชื่อแผนที่ (ภาษาอังกฤษ)

 • คลิกที่ปุ่ม "แสดงตัวอย่างผลลัพธ์" เพื่อดูตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้เมื่อทำการแก้ไขการตั้งค่า
 • คลิกปุ่ม "รับรหัส" เพื่อรับรหัส HTML สำหรับนำไปใส่ในเว็บเพจของท่าน
 
 
Copyright © 2009-2024 by Metamedia Technology. All rights reserved.