107
เข้าสู่ระบบ

หรือ

ลงทะเบียน

|

Thai English

ความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะใน กทม. และปริมณฑล

สถิติความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางของยานพาหนะต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ปี ความเร็วเฉลี่ย ลดลงจากปีก่อนหน้า (ร้อยละ)
2011 36.291 -
2012 36.171 0.33
2013 34.177 5.51
2014 33.065 3.25
2015 31.567 4.53
2016 30.919 2.05

หมายเหตุ: คำนวณจากข้อมูล traffic probe จากมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (iTIC) และ Longdo

  • กลุ่มตัวอย่างคือข้อมูลยานพาหนะที่มีการส่งข้อมูลตำแหน่งเข้ามาในช่วงวันที่ 16 - 30 มิ.ย. ของแต่ละปี เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ ไม่รวมวันเสารอาทิตย์
  • ความเร็วได้จากค่าเฉลี่ยของยานพาหนะในกลุ่มตัวอย่างทุกคัน อันประกอบด้วย รถส่วนบุคคล รถแท็กซี่ รถบัส รถบรรทุก (ยกเว้นรถแท็กซี่กรณีที่ไม่มีผู้โดยสาร)
  • ข้อมูลจำนวนยานพาหนะในแต่ละปีไม่เท่ากัน แล้วแต่ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ได้ และการกระจายของประเภทรถในแต่ละปีอาจไม่เท่ากัน

ภาพแสดงความครอบคลุมของข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง


Copyright © 2009-2024 by Metamedia Technology. All rights reserved.